En la present s'estableix la contractació i adquisició dels productes oferts a https://www.alapelu.com propietat de Xavier Querol Sans (d'ara endavant Els Barbuts).
Mitjançant l'acceptació del contracte actual, el consumidor i/o usuari (d'ara endavant el Client) confirma que:
- és una persona amb capacitat suficient per a contractar
- ha llegit, entén i accepta sense les presents condicions generals
- assumeix les obligacions establertes

Sense perjudici del que es preveu en les presents Condicions de Contractació, el Client queda sotmès al compliment de les normes establertes a l'Avís Legal del Site.
Els Barbuts no té per objecte el tractament de dades corresponents a menors d'edat. Només està dirigit a persones majors d'edat segons la legislació espanyola (article 315 del Codi civil).
Les presents condicions tenen validesa indefinida i són aplicables a les contractacions realitzades a través d'https://www.alapelu.com.
Els Barbuts es reserva el dret a modificar les presents condicions generals i la llista de productes i els seus preus. Aquestes modificacions no s'efectuaran amb les contractacions ja realitzades prèviament pel Client. Per tot això, es recomana la seva lectura abans de procedir a la compra.

 

IDENTITATS DE LES PARTS

D'una banda, Xavier Querol Sans (Titular del web https://www.alapelu.com) amb NIF 43735114Q, com a proveïdor dels productes contractats pel Client, amb domicili social al C/ Igualada, 22 1r 08012 Barcelona, amb Registre amb número de document electrònic 044078820Q al règim especial de treballadors autònoms, adreça de correu electrònic mail@elsbarbuts.com, telèfon 657242008.
I d'altra banda, el Client, registrat en el lloc web i els perfils del qual poden ser els següents:

Clients particulars Poden realitzar la seva comanda per telèfon o per internet amb registre o sense registre. No obstant, els productes oferts al web alapelu.com, s'adverteix que són d'ús professional, recomanant que siguin usats per professionals de perruqueria o d'estètica. Els Barbuts no es responsabilitza del seu mal ús per part del Client.

Clients professionals Propietaris/es de saló de perruqueria o d'estètica, treballador/a, estudiant, persones amb títol de perruquer/a i similars. Poden adquirir productes amb tarifa de professional registrant-se al web amb aquesta categoria.

Posteriorment, s'inicia un període de validació de de 3 laborals (exceptuant dissabtes, diumenges, festius estatals, nacionals i locals de Barcelona), durant el qual es pot requerir documentació per tal d'acreditar la condició de professional. Els Barbuts no es responsabilitza del mal ús dels productes tècnics per part del client, encara que sigui professional del sector.

 

COMUNICACIÓ I CONTACTE

Correu electrònic: info@alapelu.com
Telèfon: (+34) 657242008
Adreça postal: C/ Igualada, 22 1r 08012 Barcelona
Formulari de contacte i d'atenció a l'usuari

 

RESPONSABILITAT DEL CLIENT

El Client es compromet a:
- realitzar un ús lícit del web i dels serveis prestats, respectant la legislació vigent i abstenint-se de lesionar els drets i interessos tercers ni d’Els Barbuts.
- la veracitat de les dades que proporcioni a Els Barbuts responent per les conseqüències ocasionades per proporcionar dades falses o errònies.
- respectar les condicions generals de contractació, avís legal i de privacitat establerts.
L'incompliment pot donar peu a la retirada o cancel·lació dels serveis sense necessitat de preavís i sense cap indemnització i, si s’escau, a accions legals per part d’Els Barbuts.

 

RESPONSABILITAT D'ELS BARBUTS

Els Barbuts es compromet a respectar les obligacions establertes a les condicions generals de contractació.

 

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITATS

Els Barbuts no es fa responsable en cas de:
- Error per part del Client en introduir les seves dades en el formulari de registre o comanda en el seu compte.
- Ús incorrecte o de mala fe dels serveis oferts per part del Client.
- Falta de diligència del Client en la custòdia de les seves claus d'accés o les seves dades personals.
- Incidències produïdes durant el procés de compra provocades per problemes a la xarxa del Client o al dispositiu electrònic del Client.
- Accessos no autoritzats als sistemes d’Els Barbuts que siguin impossibles de detectar per les mesures de seguretat implantades per l'empresa i els seus proveïdors.
- Qualsevol altre fet o situació que no estigui reflectida en les presents Condicions Generals i que no sigui atribuïble als actes, decisions o voluntat d’Els Barbuts, és a dir, excepcional, fortuït o de força major.

 

IDIOMA

La informació comercial, contractual i les comunicacions amb el Client es realitza en català o castellà, segons l'elecció del Client.

 

ARXIU DEL DOCUMENT ELECTRÒNIC

Com a informació prèvia addicional, exigida en l'art. 27 de la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, es comunica al Client que Els Barbuts procedeix a l'arxiu del document electrònic per mitjà del qual es formalitzi la compra, el qual no serà accessible.

 

PRODUCTES OFERTS

Les descripcions que es publiquen sobre els productes és la facilitada pels proveïdors a Els Barbuts. Les ofertes estaran marcades i identificades com a tal, indicant el preu anterior i el preu de l'oferta.
Els Barbuts fa lliuraments a la península Ibèrica i Balears. En cas que es vulgui procedir a la compra des d'altres territoris, es pot contactar amb info@alapelu.com. En cas de no disponibilitat de producte una cop realitzada la comanda, Els Barbuts la notifica al Client via correu electrònic o per telèfon, acordant el reemborsament del producte no disponible; el canvi per un altre producte; o la creació d'un saldo favorable per al Client, disponible per a futures compres. El reemborsament dels diners s’efectua en un termini màxim de 5 dies hàbils.
Per a conèixer l'estat de la comanda el Client compta amb el telèfon 657242008 o l'adreça compra@alapelu.com. Els Barbuts manté informat al Client dels estats de la seva comanda mitjançant correu electrònic.

 

PREU I TERMINI DE VALIDESA DELS PRODUCTES

Els Barbuts es reserva el dret a modificar els seus preus. Els productes es facturen sobre les tarifes existents en el moment de la validació de la compra. El Client accepta que la valoració econòmica d'alguns dels productes pot variar a temps real. El preu final serà comunicat al Client en el procés de compra electrònica de manera prèvia i abans que el Client validi la compra.
Els preus inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit i s'expressen en Euros. Els preus dels productes, tret que s'indiqui el contrari, no inclouen despeses d'enviament, asseguramça d'enviament ni altres serveis.

 

FACTURACIÓ

Tot pagament realitzat a Els Barbuts comporta la generació d'una factura a nom del titular del compte registrat pel Client. La factura es pot obtenir en l'àrea de client. També pot sol·licitar-se a factura@alapelu.com i s’envia per correu electrònic.

 

FORMA DE PAGAMENT

1. Mitjançant tarja de crèdit. Cal facilitar el número de targeta, data de caducitat i número CVV. Les dades seran xifrades i enviades sota servidor segur a una passarel·la de pagament oficial de Stripe. Aquest procediment no facilita el número de targeta a Els Barbuts.
Si durant el procés de generació d'una comanda s'interromp per causa voluntària del Client o involuntària, es pot recuperar la comanda, però no garanteix que els productes seleccionats es trobin en estoc. del pedido por gastos de comisión del TPV virtual.

2. Mitjançant transferència bancària. Cal fer una transferència bancària indicant al concepte el número de comanda. Els Barbuts es reserva el dret de cancel·lar la comanda en cas de no haver rebut confirmació de la transferència després de 3 dies. No es reserven productes fins que no es rebi el justificant de pagament.

 

TERMINIS I LLIURAMENT DE COMANDES

El producte es considerarà lliurat en el moment en què estigui a disposició del Client i signi la recepció a l'agència de transport. El lliurament es realitzarà al domicili designat pel Client. Els Barbuts no es responsabilitza quan el lliurament del producte no pugui realitzar-se pel fet que les dades facilitades siguin falses, inexactes o incompletes, o quan el lliurament no pugui efectuar-se per causes alienes com l'absència del destinatari.
Una vegada el pagament sigui efectiu al compte d’Els Barbuts s'enviarà la comanda sent el termini de lliurament de 5 dies laborables, per a enviaments a la Península Ibèrica, i de 7 dies a les Illes Balears. Aquests dies començaran a comptar des del següent dia laborable si és efectiu més tard de les 12 hores.
Aquest termini de lliurament no contempla possibles retards per factors externs dificultats exògenes en el transport, vaga, errors per part de l'agència, robatoris avaries... En aquest cas, Els Barbuts prendrà les mesures necessàries per a complir amb el termini màxim de 30 dies naturals a partir de la compra del producte tal com especifica la normativa vigent en matèria de Consumidors i usuaris (art. 109). Si es seguís sense lliurar el producte, el Client té dret a emplaçar a Els Barbuts a que compleixi en un termini addicional adequat a les circumstàncies. Si Els Barbuts no realitza el lliurament dins del termini addicional, el Client té dret a resoldre el contracte i Els Barbuts reemborsaria la quantitat abonada pel Client.

 

DESPESES D'ENVIAMENT

Per a Espanya Peninsular: 6,90€ i gratuït per compres superiors a 90€
Per a Illes Balears: 10,90€ i gratuït per compres superiors a 90€

 

RECLAMACIÓ DE COMANDES NO LLIURADES

El Client, després de la recepció del correu electrònic que indica que la comanda està enviada, si transcorregut el termini de lliurament no la rep, pot contactar amb Els Barbuts a través del telèfon 657242008 o a través de compra@alapelu.com.

 

ANUL·LACIONS

Si es desitja anul·lar una comanda que encara no ha estat expedida, es pot fer a través de compra@alapelu.com o trucant al 657242008 indicant el número de la comanda que es desitja cancel·lar. Si el producte hagi sortit dels magatzems d’Els Barbuts, el Client haurà d'abonar les despeses d'enviament.

 

PRODUCTE DEFECTUÓS EN EL LLIURAMENT

Si s'observen diferències entre el material rebut i l'albarà d'enviament, o la comanda està malmesa, cal contactar com més aviat possible a través de compra@alapelu.com o trucant al 657242008 indicant el número de comanda o factura i el detall de les anomalies.

 

DRET DE DESISTIMENT

El Client disposa de 14 dies naturals a partir de la recepció del producte per a la devolució tal com regula la llei del 15/01/96 número 7/1996. Les despeses de devolució són a càrrec del Client. Els productes han de retornar-se en perfectes condicions sense cap ús i en l’embalatge original.

Procediment: Cal comunicar per correu electrònic dirigit a compra@alapelu.com, indicant a l'assumpte: "Devolució", o trucant al 657242008.

Haurà d'explicitar: • Dades identificatives: nom complet i direcció. • Número de comanda o de factura. • Voluntat de desistir del contracte de compravenda. • Data de la comunicació. • Signatura del Client.

La devolució es realitza a través de la mateixa forma de pagament que va dur a terme el Client, un cop verificat el perfecte estat de mercaderia i embalatge.

 

GARANTIES APLICABLES

Tots els productes disponibles són originals. La garantia dels béns duradors està subjecta a l'aplicació de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris (Boletín Oficial del Estado núm. 287 del 30 de Novembre de 2007), durant un període de 3 anys des de la data de lliurament del producte o en l'albarà de lliurament corresponent (art. 123).
Els Barbuts ofereix garantia oficial en els aparells elèctrics de 3 anys per als Clients particulars i de 12 a 24 mesos per als Clients professionals. En cas de defecte, Els Barbuts tramitarà la garantia amb el servei tècnic de la marca. Els Barbuts no poden determinar un termini de devolució de l'article, ja que depèn del problema i servei tècnic corresponent. Una cop reparat l'article, serà lliurat en 48/72 hores. Aquestes condicions són vàlides en el supòsit que el defecte sigui d'origen i no sigui degut a mal ús o manteniment per part pel Client, ni conseqüència de l'ús i desgast natural.
Si el defecte sorgeix després de 2 anys, continua existint garantia legal, però és obligació del Client demostrar que ja existia en el moment de la venda i que no s'ha donat per mal ús o manteniment del producte. Els béns defectuosos hauran d'enviar-se al Servei Tècnic Oficial del fabricant, per a que estudiï els defectes que presentin i dictamini les seves causes, com a únic mitjà tècnicament qualificat per a realitzar aquest diagnòstic.

 

FULLS DE RECLAMACIONS

El Cliente pot interposar queixa o reclamació a la direcció C/ Igualada, 22 1r 08012 Barcelona, segons estableix la normativa en aquesta materia. Pot solicitar-los mitjançant l’adreça electrónica info@alapelu.com.

 

LLEI APLICABLE

La legislació aplicable a les presents condicions, l'avís legal i la política de privacitat, es regiran per la normativa vigent. Les parts se sotmeten per a la resolució dels conflictes als jutjats i tribunals del domicili de l'usuari. També pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea a https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show
En el cas que el Client sigui una persona jurídica, o professional i no tingui la condició de consumidor totes dues parts es sotmeten als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

  • Registra't

Registre de compte nou